Faasaloen ko takalloef

Faasaloen ko takalloef hai ham si agar
ham bhie bi bas nahien bi sahaara nahien
goed oenhien ko poekaarin gi ham doer si
raasi min agar paawon thak djaajingi

 1. Djaisi hie sabz goembad nazar aajiga
  bandagie ka karienah badal djaajiga
  sar djhoekaani kie foersat mieligie kiesi
  goed hie aankhon si sadj-di tapak djaajingi

 2. Ham madieni min tanha niekal djaajingi
  awr galiejon min kasadan bhatak djaajingi
  ham wahaan djaaki waapas nahien aajingi
  dhoendti dhoendti log thak djaajingi

 3. Naam oenka djahaan bhie lieja djaajiga
  ziekr oenka djahaan bhie kieja djaajiga
  noer hie noer sieno min bhar djaajiga
  saarie mahfiel min djalwin lapak djaajingi

 4. Ai Madieni ki zaa-ier goda ki lieji
  daastaani safar moedjh ko joen mat soena
  diel tarap djaaji ga baat barh djaajigie
  miri moehtaat aansoe tjhalak djaajingi

 5. Oen kie tjasmi karam ko hai ies kie gabar
  kies moesaafier ko hai kietna sjawki safar
  ham ko ikbaal djab bhie iedjaazat mielie
  ham bhie aaka ki darbaar tak djaajing

Terug naar overzicht print