Mawlaa ja salli wa sallim

Mawlaa ja salli wa sallim daa-iman abadan
alaa habibika gairil galki koelihimie

 1. Mohammadoen saj-jidoel kawnaini was-sakalain
  Wal farie-kaini min oerbinw wa min adjamie

 2. Howal habieboel-lazie toerdjaa sjafaa-atohoe
  li-koeli hawlim minal ahwaali moek-tahimie

 3. Jaa akramal galki maalie man aloezo bihie
  Siwaaka inda holoelil haadi-sil amamie

 4. Wal aali wassahbi soemmat taabi-iena lahoem
  Ahlit-tokaa wan-nokaa wal hilmi wal karamie

 5. Soemmar-ridaa an abie bakrinw wa an oemarinw
  Wa an aliejinw wa an oesmaana zil karamie

Terug naar overzicht print